“Shijiazhuang Yuncang Water Technology Corporation Limited”

ArzaArza

biz hakdabiz hakda

“Shijiazhuang Yuncang Water Technology Corporation Limited”, 12 ýyldan gowrak wagt bäri howuz himiki serişdelerini we beýleki suw arassalaýjy himiki serişdeleri öndürmekde we üpjün etmekde ýöriteleşen Hytaýda öňdebaryjy toparlaryň biridir.Suw himiki maddalarynyň halkara söwdasynda 27 ýyldan gowrak, basseýn we senagat suwlaryny arassalamak boýunça 15 ýyllyk tejribe bilen, umumy suw himiki serişdeleri we tehniki ätiýaçlyk çözgütleri bilen üpjün etmek üçin bagyşlanýarys.

Has giňişleýin biliň
biz hakda
kompaniýasy

Aýratyn önümlerAýratyn önümler

HABAR MERKEZIHABAR MERKEZI

 • Silikon antifoamlary adatça silikon suwuklygynyň içinde inçe ýaýradylan gidrofoblaşdyrylan kremniden durýar.Alnan birleşme soňra suw ýa-da ýag esasly emulsiýa bilen durnuklaşdyrylýar.Bu antifoamlar umumy himiki inertligi, pes güýji bilenem gaty täsirli ...
  Has giňişleýin biliň
 • 04-18
  24

  Silikon antifoam näme

  Silikon antifoamlary adatça silikon suwuklygynyň içinde inçe ýaýradylan gidrofoblaşdyrylan kremniden durýar.Alnan birleşme soňra suw ýa-da ýag esasly emulsiýa bilen durnuklaşdyrylýar.Bu antifoamlar umumy himiki inertligi, pes konsentrasiýalarda kuwwatlylygy we köpükli filmiň üstünde ýaýramak ukyby sebäpli ýokary täsir edýär.Gerek bolsa, beýleki h bilen birleşdirip bolar ...
  Has giňişleýin biliň
 • 04-16
  24

  Trihloroisosýanur kislotasy howpsuzmy?

  Trihloroisosýanur turşusy, TCCA diýlip hem atlandyrylýar, köplenç howuzlary we spalary dezinfeksiýa etmek üçin ulanylýar.Basseýn suwuny we spa suwuny dezinfeksiýa etmek adamyň saglygy bilen baglanyşyklydyr we himiki dezinfeksiýalary ulananyňyzda howpsuzlyk möhüm meseledir.TCCA-nyň himiki aýratynlyklary, ulanylyş usullary, toksikologiki gözlegler we amaly ulanyşda howpsuzlyk ýaly köp ugurda howpsuzdygy subut edildi ...
  Has giňişleýin biliň
 • 04-15
  24

  Howuzuňyzyň suwuny gyşyň dowamynda arassa we arassa saklaň!

  Gyş wagtynda hususy howuzy saklamak, onuň gowy şertlerde galmagy üçin goşmaça ideg talap edýär.Howuzyňyzy gyşda gowy saklamaga kömek etjek käbir maslahatlar bar: Arassa basseýn Ilki bilen, hünärmenleriň maslahatlaryna laýyklykda howuzyň suwuny deňleşdirmek üçin suw nusgasyny degişli edara tabşyryň.Ikinjiden, ýapragyň güýz möwsüminden öň gyşa girmek iň gowusy we r ...
  Has giňişleýin biliň
 • 04-12
  24

  Hapa suwlarda natriý dihloroisosýanuratyň ulanylyşy näme?

  Natriý dihloroisosýanurat (SDIC) köptaraply we täsirli çözgüt hökmünde tapawutlanýar.Mikroblara garşy güýçli aýratynlyklary bolan bu birleşme, suw baýlyklarynyň howpsuzlygyny we arassalygyny üpjün etmekde möhüm rol oýnaýar.Onuň täsirliligi güýçli dezinfeksiýa we oksidleýji serişde hökmünde hereket etmek ukybyna baglydyr.Hapa suwlary bejermekde ulanylyşyna giňişleýin syn: 1. D ...
  Has giňişleýin biliň