“Shijiazhuang Yuncang Water Technology Corporation Limited”

BIZ hakda

“Shijiazhuang Yuncang Water Technology Corporation Limited”12 ýyldan gowrak wagt bäri howuz himiki serişdelerini we beýleki suw arassalaýjy himiki serişdeleri öndürmekde we üpjün etmekde ýöriteleşen Hytaýda öňdebaryjy toparlaryň biridir.Suw himiki maddalarynyň halkara söwdasynda 27 ýyldan gowrak, basseýn we senagat suwlaryny arassalamak boýunça 15 ýyllyk tejribe bilen, umumy suw himiki serişdeleri we tehniki ätiýaçlyk çözgütleri bilen üpjün etmek üçin bagyşlanýarys.

Zawodymyz her ýyl 80,000 MTS sianur kislotasyny, ýylda 30 000 MTS sulfan kislotasyny we azot toparlaýjy alaw saklaýjyny öndürýär.(MCA)Iň güýçli üpjünçilik ukyby we bäsdeşlik bahalary bilen ýylda 6000 MTS.

https://www.yuncangchemical.com/about-us/

Indi iň uly natriý dichloroisocyanurate öwrülen 2 önümçilik bazamyz we şertnama üpjün edijilerimiz bar(SDIC)eýýäm 5 ýyldan gowrak wagt bäri Hytaýda öndüriji(Häzirki wagtda 70,000 MTS hakyky hakyky önüm),we orta ölçegli Trihloroisosýanur kislotasy(TCCA)Häzirki wagtda 40,000MTS ýyllyk hakyky önüm öndüriji.Mundan başga-da, öndüriji SDIC we TCCA üçin EUB-de BPR we REACH hasaba alnyşyny tamamlady, sosial jogapkärçilik barlagy BSCI-den geçdi we birnäçe ýyl bäri ABŞ-dan NSF we NSPF şahadatnamalaryny aldy.Şol bir wagtyň özünde, başga-da köp nou-hau bilen dizaýn edilen we öndürilen we beýleki üpjün edijilerden tapawutlanýan has patentlenen önümleri goşmak bilen, beýleki howuz liniýasynyň himiki maddalaryny hem üpjün edýäris.

12ARYLLAR
12 ýyllyk taryh

70,000MTS
SDIC-iň ýyllyk önümçiligi

40,000MTS
TCCA-nyň ýyllyk önümçiligi

NSF®
ABŞ NSF şahadatnamasyny aldy

Şol bir wagtyň özünde, şäher we senagat hapa suwlaryny arassalamak, minerallary gaýtadan işlemek, kagyz öndürmek, dokma himiýasy, güýçlendirilen nebit dikeldiş himiki serişdeleri we başgalar ýaly beýleki suw arassalaýyş ugurlarynda örän işjeň.(Polielektrolit / Poliakrilamid / PAM), PolyDADMAC, Poliamin, Kalsiý Gipohlorit, Antifoam, PAC we ş.m.

https://www.yuncangchemical.com/industrial-waste-water/
https://www.yuncangchemical.com/other-products/
https://www.yuncangchemical.com/swimming-pool-spa/

Üstünligimiz aşakda

dtrgf (1)

Centra hökümetinde hasaba alnan önümçilik dizaýny we täze önüm patentleri.

dtrgf (2)

Synag önümçiligi we bazaryň ösüşi boýunça ICAR täze nesil suw arassalaýyş önümi.

dtrgf (3)

Hytaýda basseýn we galyndylary gaýtadan işleýän zawody 15 ýyl bäri köp tejribe, ýeterlik maglumat / tehnologiýa goldaýar we täzeleýär.

dtrgf (4)

NSPF agzasy we ISO9001 şahadatnamasy.

dtrgf (5)

Önümçilik binýadynda NSF / BPR / REACH / BSCI hasaba alynýar.

dtrgf (6)

Biz suw himiki serişdeleri we öndürijiler, islän wagtyňyz bize baryp görüň.

Islän wagtyňyz bizi görmäge hoş geldiňiz.