“Shijiazhuang Yuncang Water Technology Corporation Limited”

Sulfat kislotasy |Amidosulfur kislotasy bilen ulanylýan peseldiji serişde, süýjüdiriji

Amidosulfon kislotasy, amidosulfur kislotasy, aminosulfon kislotasy, sulfam turşusy we sulfamid kislotasy diýlip hem bilinýän sulfam turşusy


 • Molekulýar formula:H3NSO3
 • CAS Nook:5329-14-6
 • Daş görnüşi:Ak kristal tozy
 • Mazmuny (%):99.5 MIN
 • Sulfat (%):0.05 MAX
 • Çyglylyk (%):0.2 MAX
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Önümiň tanyşdyrylyşy

  Sulfamik kislotasy azot kislotasynyň iň köp ulanylýan haramçylaryndan biridir.Suwda ýokary reaksiýa, suwda amala aşyrylýan reaksiýalar üçin artykmaçlyga eýe we köplenç ammiak duzy hökmünde goşulýar.

  Adatça, dykyzlygy 2.126 we ereýän nokady 205 ° C bolan ak, yssyz romboid ýalpak kristaldyr.Suw we suwuk ammiak, gurak saklansa we otag temperaturasynda suw bilen aragatnaşyk saklamasa, gaty sulfam turşusy çyglylygy siňdirmeýär we birneme durnukly bolýar.

  Tehniki spesifikasiýa

  Harytlar Indeks
  Daş görnüşi Ak kristal tozy
  Mazmuny (%) 99.5 MIN
  Sulfat (%) 0.05 MAX
  Çyglylyk (%) 0.2 MAX
  Fe (%) 0.005 MAX
  Suwda eremeýän maddalar (%) 0.01 MAX
  Gaplamak: 25 kg plastik halta

  Hil we baha

  Hil:önümlerimiz msds ygtybarly standartyna laýyk gelýär we kompaniýamyzdan ýokary hilli önümleri alyp bilersiňiz, iso we beýleki şahadatnamalarymyz bar.

  Baha:söwda we senagatyň bilelikdäki kompaniýasydyrys, şonuň üçin bäsdeşlik bahasyny we ýokary hilli önümi hödürleýäris.

  Gaplamak we ulag

  Gaplamak:müşderileriň haýyşy boýunça edip bileris.

  Ulag:
  Ems, dhl, tnt, ups, fedex, howa, deňiz arkaly.
  Adatça ddu hyzmaty diýlip atlandyrylýan Dhl Express, fedex we ems 50 kg-dan az mukdarda.
  500 kg-dan gowrak mukdarda deňiz gatnawy;we howa gatnawy ýokarda 50kg.
  Valueokary bahaly önümler üçin howa gatnawy we dhl ekspress-i ygtybarly saýlaň.

  Sulfamik kislotanyň ulanylmagy

  Arassalaýjy serişde hökmünde ulanylýan sulfam turşusy
  Sulfam turşusy dokma pudagynda agartmak üçin ulanylýar
  Sulfat kislotasy kagyz pudagynda agartmak üçin ulanylýar
  Sulfam turşusy oba hojalygynda suwotulary hökmünde ulanylýar

  Turbalary arassalamak, sowadyjy diňler we ş.m.

  Sulfat kislotasy dokma pudagynda dekolizasiýa üçin ulanylýar

  Sulfat kislotasy kagyz pudagynda agartmak üçin ulanylýar

  Sulfam turşusy oba hojalygynda suwotulary hökmünde ulanylýar

  Arassalaýjy serişde.Arassalaýjy serişde hökmünde sulfam turşusy gazanlary, kondensatorlary, ýylylyk çalşyjylary, penjekleri we himiki turbalary arassalamak üçin ulanylyp bilner.

  Dokma senagaty.Boýag pudagynda aýyryjy, dokma boýagyny düzediji, dokma önümçiliginde oda garşy gatlak emele getirip, dokma pudagynda tor serişdeleri we beýleki goşundylar ýasamak üçin ulanylyp bilner.

  Kagyz senagaty.Akartyjy suwuklygyň hilini üpjün etmek we şol bir wagtyň özünde metal ionlarynyň oksidleýji zaýalanmagyny azaltmak üçin akartma suwuklygyndaky agyr metal ionlarynyň katalitik täsirini azaltmak ýa-da ýok etmek üçin akartma serişdesi hökmünde ulanylyp bilner. süýümlerde we süýümleriň gabygynyň öňüni alýar., Pulpanyň güýjüni we aklygyny ýokarlandyryň.

  Nebit senagaty.Sulfamik kislotasy ýag gatlagyny açmak we ýag gatlagynyň geçirijiligini ýokarlandyrmak üçin ulanylyp bilner.Sulfamik kislotanyň ergini karbonat gaýasy ýag öndürýän gatlaga sanjylýar, sebäbi sulfam turşusy reaksiýa netijesinde emele gelen duzuň saklanmagynyň öňüni alyp bilýän ýag gatlagy gaýasy bilen reaksiýa bermek aňsat.Bejerginiň bahasy gidroklor kislotasy bilen deňeşdirilende birneme ýokary bolsa-da, nebit önümçiligi iki esse ýokarlanýar.

  Oba hojalygy.Sulfat kislotasy we ammiak sulfaty ilkibaşda gerbisidler hökmünde işlenip düzüldi.

  Elektroplating çözgüdi.Satmak üçin sulfam turşusy köplenç ýalpyldawuk ýa-da erginli ulanylýar.Zynjyr, kümüş we altyn-kümüş erginleriniň örtük ergini, bir litr suw üçin 60 ~ 170g sulfat kislotasydyr.

  Hyzmat

  Eksport deklarasiýasy, gümrük taýdan resmileşdirmek we iberilende ähli jikme-jiklikler ýaly ýöriteleşdirilen logistik hyzmaty hödürleýäris, bu sargytdan eliňize iberilýän önümlere sargytdan bir gezeklik hyzmat hödürlemäge mümkinçilik berýär.

  Sizi kanagatlandyrmak üçin elimizden gelenini ederis:
  1. her bir müşderi üçin ýörite.
  2. talap edýän önümleriňiz üçin üçünji tarap synagy.
  3. garşydaş nusgalaryňyzy barlaň we özüňiz üçin öndüriň.
  4. köne müşderiler üçin iň oňat arzanladyş.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň