“Shijiazhuang Yuncang Water Technology Corporation Limited”

Senagat habarlary

 • Silikon antifoam näme

  Silikon antifoam näme

  Silikon antifoamlary adatça silikon suwuklygynyň içinde inçe ýaýradylan gidrofoblaşdyrylan kremniden durýar.Alnan birleşme soňra suw ýa-da ýag esasly emulsiýa bilen durnuklaşdyrylýar.Bu antifoamlar umumy himiki inertligi, pes güýji bilenem gaty täsirli ...
  Koprak oka
 • Trihloroisosýanur kislotasy howpsuzmy?

  Trihloroisosýanur kislotasy howpsuzmy?

  Trihloroisosýanur turşusy, TCCA diýlip hem atlandyrylýar, köplenç howuzlary we spalary dezinfeksiýa etmek üçin ulanylýar.Basseýn suwuny we spa suwuny dezinfeksiýa etmek adamyň saglygy bilen baglanyşyklydyr we himiki dezinfeksiýalary ulananyňyzda howpsuzlyk möhüm meseledir.TCCA-nyň köp tarapdan howpsuzdygy subut edildi ...
  Koprak oka
 • Howuzuňyzyň suwuny gyşyň dowamynda arassa we arassa saklaň!

  Howuzuňyzyň suwuny gyşyň dowamynda arassa we arassa saklaň!

  Gyş wagtynda hususy howuzy saklamak, onuň gowy şertlerde galmagy üçin goşmaça ideg talap edýär.Howuzyňyzy gyşda gowy saklamaga kömek etjek käbir maslahatlar bar: Arassa basseýn Ilki bilen howuzyň suwuny deňleşdirmek üçin degişli edara suw nusgasyny iberiň ...
  Koprak oka
 • Hapa suwlarda natriý dihloroisosýanuratyň ulanylyşy näme?

  Hapa suwlarda natriý dihloroisosýanuratyň ulanylyşy näme?

  Natriý dihloroisosýanurat (SDIC) köptaraply we täsirli çözgüt hökmünde tapawutlanýar.Mikroblara garşy güýçli aýratynlyklary bolan bu birleşme, suw baýlyklarynyň howpsuzlygyny we arassalygyny üpjün etmekde möhüm rol oýnaýar.Onuň täsirliligi güýçli dezinfeksiýa hökmünde hereket etmek ukybynda we ...
  Koprak oka
 • PAC kanalizasiýa galyndylaryny nädip flokulýasiýa edip biler?

  PAC kanalizasiýa galyndylaryny nädip flokulýasiýa edip biler?

  Polialýuminiý hlorid (PAC), hapa suwlarda arassalanan bölejikleri, şol sanda lagym galyndylarynda tapylan bölekleri flokulirlemek üçin ulanylýan koagulantdyr.Flokulýasiýa, suwdaky ownuk bölejikleriň birleşip, has uly bölejikleri emele getirýän prosesi bolup, soňra has aňsat aýrylyp bilner ...
  Koprak oka
 • Suwy dezinfeksiýa etmek üçin kalsiý gipohloritini nädip ulanmaly?

  Suwy dezinfeksiýa etmek üçin kalsiý gipohloritini nädip ulanmaly?

  Suwy dezinfeksiýa etmek üçin kalsiý gipohloritini ulanmak ýönekeý we täsirli usul bolup, kempir syýahatyndan başlap, arassa suw ýetmezçiligi bolan adatdan daşary ýagdaýlara çenli dürli ýagdaýlarda ulanylyp bilner.Köplenç poroşok görnüşinde tapylan bu himiki birleşme, suwda eräninde hlor çykarýar, effek ...
  Koprak oka
 • Trihloroisosýanur kislotasynyň oba hojalygynda ulanylmagy

  Trihloroisosýanur kislotasynyň oba hojalygynda ulanylmagy

  Oba hojalygynda gök önümleri ýa-da ekinleri ösdürip ýetişdirseňizem, zyýankeşler we keseller bilen göreşmekden saklanyp bilmersiňiz.Zyýan berijilerden we kesellerden öz wagtynda öňüni alsa we öňüni almak gowy bolsa, ösdürilip ýetişdirilen gök önümler we ekinler keseller sebäpli kynçylyk çekmez we has aňsat bolar ...
  Koprak oka
 • Howuzyňyz ýaşyl, ýöne hlor ýokarymy?

  Howuzyňyz ýaşyl, ýöne hlor ýokarymy?

  Tomusyň yssy günlerinde hezil etmek üçin ýalpyldawuk, hrustal arassa howuzyň bolmagy köp öý eýeleri üçin arzuw.Şeýle-de bolsa, kämahal yhlasly tagallalara garamazdan howuz suwy gök öwüsýän kölege öwürip biler.Bu hadysa, esasanam hloryň derejesi ýokary ýaly görünse, çylşyrymly bolup biler ...
  Koprak oka
 • Basseýni dezinfeksiýa etmek üçin natriý dihloroisosýanurat bilen bromohlorohydantoini nädip saýlamaly?

  Basseýni dezinfeksiýa etmek üçin natriý dihloroisosýanurat bilen bromohlorohydantoini nädip saýlamaly?

  Howuzlara hyzmat etmegiň köp tarapy bar, olaryň iň möhümi sanitariýa.Howuzyň eýesi hökmünde howuzlary dezinfeksiýa etmek iň möhüm meseledir.Basseýn dezinfeksiýa nukdaýnazaryndan hlor dezinfeksiýa adaty basseýn dezinfeksiýa, bromohlor hem käbirleri tarapyndan ulanylýar.Nädip saýlamaly ...
  Koprak oka
 • Hapa suwlary bejermekde Antifoam näme?

  Hapa suwlary bejermekde Antifoam näme?

  Antifoam, defoamer diýlip hem atlandyrylýar, köpük emele gelişine gözegçilik etmek üçin hapa suwlary arassalamak prosesinde ulanylýan himiki goşundy.Köpük hapa suwlary arassalaýan zawodlarda giňden ýaýran mesele bolup, organiki maddalar, surfaktantlar ýa-da suwuň agitasiýasy ýaly dürli çeşmelerden döräp biler.Köpük h ýaly bolup görünse-de ...
  Koprak oka
 • Poli Alýumin Hloridiň artykmaçlyklary näme?

  Poli Alýumin Hloridiň artykmaçlyklary näme?

  Polialýumin hlorid (PAC), suwy arassalamak maksady bilen dürli pudaklarda ulanylýan köpugurly himiki birleşme.Onuň artykmaçlyklary, netijeliligi, tygşytlylygy we daşky gurşawa dostlugy bilen baglanyşyklydyr.Bu ýerde polialýumin hloridiň artykmaçlyklaryny jikme-jik öwrenýäris.Eokary Ef ...
  Koprak oka
 • Basseýn himiki serişdeleri nähili işleýär?

  Basseýn himiki serişdeleri nähili işleýär?

  Basseýn himiki serişdeleri suwuň hilini saklamakda we ulanyjylar üçin howpsuz we lezzetli ýüzmek tejribesini üpjün etmekde möhüm rol oýnaýar.Bu himiki maddalar dezinfeksiýa etmek, arassalamak, pH derejesini deňleşdirmek we suwy anyklamak üçin dürli mehanizmler arkaly işleýär.Ine, olaryň jikme-jik düşündirişi ...
  Koprak oka
123456Indiki>>> Sahypa 1/16