“Shijiazhuang Yuncang Water Technology Corporation Limited”

Howuzuňyzyň suwuny gyşyň dowamynda arassa we arassa saklaň!

Gyş wagtynda hususy howuzy saklamak, onuň gowy şertlerde galmagy üçin goşmaça ideg talap edýär.Howuzyňyzy gyş wagtynda gowy saklamaga kömek edýän käbir maslahatlar bar:

Howuz arassa

Ilki bilen, hünärmenleriň tekliplerine laýyklykda howuz suwuny deňleşdirmek üçin degişli edara suw nusgasyny iberiň.Ikinjiden, ýapragyň güýz möwsüminden öň gyşa girip, ähli galyndylary, buglary, sosna iňňelerini we ş.m. aýyrmak iň gowusy, howuzyň suwundan ýapraklary, buglary, sosna iňňelerini we ş.m. aýyryň we howuzyň diwarlaryny we asma ýerlerini süpüriň.Skimmer we nasos ýygnaýjylary boşadyň.Ondan soň, zerur bolsa süzgüç arassalaýjysyny ulanyp, süzgüçi arassalamaly.Şeýle hem howuzyň suwuna zarba urmak we önümi howuz suwuna deň paýlamak üçin nasosyň birnäçe sagatlap işlemegine rugsat bermek zerurdyr.

Himiki serişdeleri goşuň

GoşAlgaecidewe antiskalant (Bu himiki serişdelere seresap boluň - hlor, aşgar we suwotularyň hemmesi köp aý gerek bolany üçin ýokary konsentrasiýada).Biguanid ulgamlary üçin, biguanid dezinfeksiýa konsentrasiýasyny 50mg / L çenli ýokarlandyryň, algaidiň başlangyç dozasyny we oksidleýjiniň saklaýyş dozasyny goşuň.Soňra önümi howuzyň suwuna deň paýlamak üçin nasos 8-12 sagat işlemeli

Şol bir wagtyň özünde, howuz suwundaky suwotularyň we bakteriýalaryň köpelmeginiň öňüni almak üçin antifriz suwotulary we dezinfeksiýa ulanyň.Aýratyn ulanmak üçin önüm belligindäki dozalary we ulanyş görkezmelerini ýerine ýetirmegiňizi haýyş edýäris.

Suw himiýasyny deňleşdiriň

Suwy barlaň we pH, aşgarlygy we kalsiý derejesiniň deňagramlydygyna göz ýetiriň.Bu, howuzuňyzyň we enjamlaryňyzyň gyşky zeperleriniň öňüni almaga kömek eder.

suwuň pes derejesi

Howuzdaky suw derejesini skimmerden birnäçe dýuým aşak düşüriň.Bu skimmeri goramaga we doňdurma zeperiniň öňüni almaga kömek edýär.

Howuz esbaplaryny aýyrmak we saklamak

Merdiwanlar, suwa çümmek tagtalary we skimmer sebetleri ýaly aýrylýan howuz esbaplaryny aýyryň.Olary arassalaň we gyş üçin gurak we howpsuz ýerde saklaň.

basseýn dolandyryşy

Galyndylary çykarmazlyk we suwuň bugarmagyny azaltmak üçin ýokary hilli howuz örtügine maýa goýuň.Örtükler suwuň temperaturasyny saklamaga we suwotularyň ösüşini azaltmaga kömek edýär.Mundan başga-da, gyşda-da howuzyňyzy wagtal-wagtal barlamak möhümdir.Gapagy zeper ýetendigini barlaň we pugta berkidilendigine göz ýetiriň.Gapakda ýygnanan galyndylary aýyryň.

Doňan temperaturaly sebitde ýaşaýan bolsaňyz, howuz enjamlaryňyzy gyşlamak möhümdir.Bu süzgüçlerden, nasoslardan we gyzdyryjylardan suw akdyrmagy we doňmagynyň öňüni alýar.

Bu gyşky tehniki hyzmatlara eýerip, hususy howuzyňyzyň gowy ýagdaýda bolmagyny we howa gyzanda ulanylmaga taýýardygyny üpjün edip bilersiňiz.

Basseýn arassa

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Iş wagty: 15-2024-nji aprel